Στοιχεία Μέλους

Όνομα

Ημερ. Γεν.

Επάγγελμα

Διεύθυνση Παράδοσης

Διεύθυνση

Αριθμός

T.K.

Επιπλέον πληροφορίες

ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

Mέλος του BUSINESS PLUS Club μπορεί να γίνει δεκτό οποιοδήποτε φυσικό πρόσωπο άνω των 18 ετών συμπληρώνοντας την αίτηση σε φυσική ή ηλεκτρονική μορφή (απαιτείται ηλεκτρονική υπογραφή) και καταβάλλοντας το ποσό των 10 € (συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ).

Σε περίπτωση απώλειας, το μέλος υποβάλλει νέα αίτηση και  καταβάλλει εκ νέου τα δικαιώματασυμμετοχής με νέα κάρτα η οποία θα ισχύει για ένα έτος από τη από την ημερομηνία έκδοσής της.

Η κάρτα μέλους δεν είναι πιστωτική ή χρεωστική, είναι απολύτως προσωπική και δεν μεταβιβάζεται. Το κάθε μέλος είναι υποχρεωμένο να τη επιδείξει σε 

συνεργαζόμενη επιχείρηση προκειμένου να εξασφαλίσει την σχετική παροχή ή έκπτωση. Σε περίπτωση ανανέωσης, η εκδότρια εταιρία μπορεί να αυξήσει το κόστος συμμετοχής.

Η NOVECON CONSULTANTS IKE δεν φέρει όμως καμία ευθύνη για τυχόν αθέτηση εκπλήρωσης ή πλημμελή εκπλήρωση των υποχρεώσεων των συνεργαζόμενων επιχειρήσεων με τις οποίες έχει συνάψει συνεργασίες, καθώς επίσης και για οποιαδήποτε πλημμέλεια ή οποιαδήποτε ζημία τυχόν προκληθεί στο μέλος ή σε οποιονδήποτε τρίτο από τις παρεχόμενες εκ των συνεργαζόμενων επιχειρήσεων υπηρεσίες ή προϊόντα.

Η υποβολή της αίτησης εγγραφής (μέσω του site ή σε έντυπη μορφή ) και η παραλαβή της κάρτας μέλους συνιστά αμάχητο τεκμήριο ότι ο αιτών γνωρίζει και αποδέχεται πλήρως και ανεπιφύλακτα τους όρους συμμετοχής στο BUSINESS PLUS Club.

Η εκδότρια εταιρία έχει οποτεδήποτε το δικαίωμα να ανακαλέσει ή αντικαταστήσει μέρος των προνομίων με άλλα, καθώς και να τροποποιήσει μονομερώς οποιονδήποτε όρο της παρούσας καθώς και να καταργήσει το BUSINESS PLUS Club  με έγκαιρη ενημέρωση των μελών μέσω  της ηλεκτρονικής διεύθυνσης της. Επιπρόσθετα, διατηρεί το δικαίωμα να αποδέχεται ή να απορρίπτει, κατά την απόλυτη διακριτική της ευχέρεια, κάθε αίτηση για εγγραφή.